fbpx Všeobecné podmienky - Vernostný program Atos | Atos-dog - krmivá a chovateľské potreby
VŠETKY KATEGÓRIE
Filtrovanie

Potrebujete pomôcť?

Neviete si poradiť pri výbere vhodného krmiva alebo iného produktu? Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

0910 780 953 

obchod@atos-dog.sk

Všeobecné podmienky - Vernostný program Atos

ATOS VERNOSTNÝ PROGRAM

je názov vernostného programu (ATOS VP), ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom na území Slovenskej republiky je MAREK SOCHA – ATOS  Slovenská 33, Košice, IČO: 43 139 191 , (ďalej len „vlastník" alebo len „ATOS").

 

Registrovaný účastník programu ATOS VP (ďalej len „účastník") získava body nákupom v prevádzkach ATOS, alebo prostredníctvom internetovej stránky. Za získané body má účastník možnosť odoberať darčeky z Katalógu darčekov ATOS VP  (ďalej len „katalóg"). Katalóg je k dispozícii na internetovej stránke www.atos-dog.sk, sekcia - www.atos-dog.sk/catalog/zakaznik/vernostny-program.

 

ČLENSTVO A VERNOSTNÁ KARTA ATOS VP

Členstvo v programe ATOS VP je bezplatné a členom, t.j. účastníkom, sa môže stať fyzická osoba, ktorá súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a s týmito Všeobecnými podmienkami  ATOS VP (ďalej len „Pravidlá"). Členstvo v programe ATOS VP vzniká vydaním vernostnej karty účastníkovi, resp. na základe priradenia užívateľa do ATOS VP vlastníkom. Podmienky a náležitosti registrácie určí prevádzkovateľ v registračnom formulári. Prevádzkovateľ programu si vyhradzuje právo nevydať vernostnú kartu bez uvedenia dôvodu. Vernostná karta pre internetových zákazníkov vydaná nebude. Zaradenie účastníka do ATOS VP nie je ovplyvnené vydaním vernostnej karty. Zaradenie účastníka do ATOS VP je závislé od rozhodnutia vlastníka.

Registračný formulár je v elektronickej forme k dispozícii na internetovej stránke www.atos-dog.sk/user/register. Zákazník si vernostnú kartu po jej vystavení vyzdvihne na vybranej prevádzke ATOS.

Vernostná karta bude odovzdaná zákazníkovi - účastníkovi, na základe elektronicky daného súhlasu so spracovaním osobných údajov a s týmito Pravidlami. Každý účastník môže mať a používať výlučne jednu platnú vernostnú kartu. Vernostná karta je majetkom ATOS. Vernostná karta nie je kreditnou a ani platobnou kartou a môže byť použitá len v súlade s platnými Pravidlami.

Je v záujme účastníka v čo možno najkratšom termíne (v rámci možností poskytovania kvalitných služieb zo strany vlastníka a prevádzkovateľa) informovať ATOS o zmenách údajov uvedených v registračnom formulári vo vzťahu k svojej osobe (napr. zmena priezviska, bydliska, telefónneho čísla). Tieto zmeny je možné oznámiť písomne alebo prostredníctvom elektronického formuláru na internetovej stránke www.atos-dog.sk , sekcia - úpravy osobných údajov

Členstvo účastníka v rámci ATOS VP programu zaniká a vernostná karta sa stáva neplatnou 

a) okamihom, keď účastník uviedol v registračnom formulári nepravdivé informácie,
b) okamihom, keď účastník zneužil mechanizmus programu v svoj prospech alebo v prospech inej osoby, najmä ale nie výlučne  využívaním programu na podnikateľské účely svoje alebo tretej osoby,
c) okamihom, keď prevádzkovateľ dostal písomnú žiadosť účastníka o ukončení členstva,
d) okamihom, keď prevádzkovateľ dostal od účastníka písomné alebo elektronicky zaslané odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov,
e) okamihom úmrtia účastníka,
f) pohybov na karte (pripočítaním alebo odpočítaním bodov) po dlhšiu dobu ako 12 mesiacov,
z iných vážnych dôvodov, alebo
g) ukončením programu.

Zánikom platnosti vernostnej karty z dôvodov uvedených v predchádzajúcom ustanovení pod písmenom a), b), f), g), stráca účastník tiež nárok na čerpanie bodov získaných v rámci ATOS VP a všetky ostatné výhody vyplývajúce z ATOS VP. Body získané od dátumu ukončenia platnosti vernostnej karty z dôvodov uvedených pod písmenom c), d), e), h) je možné využiť na objednanie darčekov z katalógu do 30 kalendárnych dní po dátume ukončenia platnosti vernostnej karty.

Poškodenú alebo nefunkčnú vernostnú kartu je účastník vo vlastnom záujme povinný zaslať na adresu ATOS alebo odovzdať na niektorej z prevádzok ATOS, s uvedením mena, priezviska, adresy, kontaktného telefónneho čísla a skutočnosti že vernostná karta je nefunkčná alebo poškodená. Odcudzenie alebo stratu vernostnej karty je účastník vo vlastnom záujme povinný bezodkladne oznámiť ATOS e-mailom resp. na ktorejkoľvek prevádzke ATOS.

Na základe oznámenia poškodenia, nefunkčnosti, odcudzenia alebo straty bude vernostná karta deaktivovaná. Nová vernostná karta bude doručená na zvolenú prevádzku ATOS v priebehu 3 týždňov od oznámenia straty, poškodenia alebo odcudzenia vernostnej karty, na ktorú bude prevedený bodový stav pôvodnej vernostnej karty. Účastníkovi nie je možné spätne pripočítať body za nákupy uskutočnené v období, keď nemá k dispozícii vernostnú kartu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neautorizované použitie vernostnej karty v prípade oneskoreného oznámenia odcudzenia, poškodenia alebo straty ani za prípadné neautorizované čerpanie bodov z bodového účtu.

 

PRIPOČÍTAVANIE BODOV - 1 € = 1 bod

Body na konto účastníka je možné pripočítať prostredníctvom vernostnej karty pri nákupe na prevádzkach ATOS resp. ich pripočítaním vlastníkom na základe internetovej objednávky a jej úhrady v prospech účtu vlastníka. Počet bodov pripísaných na konto účastníka zodpovedá bodovej hodnote jednotlivých položiek pri nákupe uskutočnenom účastníkom. Pre pripočítanie bodov za nákup musí účastník predložiť vernostnú kartu pokladníkovi pred úhradou nákupu. Ak účastník pri platení vernostnú kartu nepredloží, nemôže od prevádzkovateľa a ani iných osôb spätne vymáhať pripočítanie bodov za už uskutočnený nákup.

Body za uskutočnený nákup budú účastníkovi pripočítané na konto do 24 hodín od uskutočnenia nákupu, pričom 1 € = 1 bod. Zaokrúhľovanie bodov na celé € nadol (príklad 5,82 € = 5 bodov).

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo body na bodový účet vernostnej karty nepripočítať alebo ich z bodového účtu odpočítať, ak:

  1. boli získané v rozpore s právnymi predpismi a/alebo týmito Pravidlami,
  2. boli získané v rozpore s dobrými mravmi (najmä ale nie výlučne ak nie sú získané za nákup v prevádzke ATOS, alebo v prípade zneužitia vernostnej karty inou osobou),
  3. boli získané omylom alebo technickou chybou systému prostredníctvom ktorého sa prevádzkuje program ATOS VP,
  4. viažu sa na zrušenú transakciu týkajúcu sa programu ATOS VP,
  5. prevádzkovateľ poskytol účastníkovi v súvislosti s uskutočnenou transakciou iné zvýhodnenie,
  6. z iných vážnych dôvodov.

Aktuálny stav bodov na konte môže účastník zistiť v prevádzke ATOS po predložení vernostnej karty alebo na internetových stránkach  www.atos-dog.sk , sekcia - bodové konto.

 

ČERPANIE BODOV

Po získaní potrebného množstva bodov ich môže účastník využiť k výmene za darčeky z katalógu. Získané body nie je možné vymeniť za hotovosť a ani za iné protiplnenie alebo inú výhodu, ak prevádzkovateľom nie je stanovené inak.

Vybrané darčeky z katalógu môže účastník objednať na základe jeho bodového stavu v ATOS VP:

  1. osobne v ktorejkoľvek prevádzke ATOS - účastník predloží personálu vernostnú kartu a identifikuje sa PIN kódom. Personál overí stav konta účastníka a objedná účastníkovi darček, ktorý si vybral podľa katalógu,
  2. na internetových stránkach www.atos-dog.sk - prostredníctvom objednávkového formulára.

Darčeky z katalógu sú doručované výhradne na území SR.

 

KATALÓG DARČEKOV

Katalóg slúži výhradne pre program ATOS VP. Katalóg darčekov je prevádzkovateľom priebežne dopĺňaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nahradiť darčeky, ktoré nie sú v danom období k dispozícii (napr. z dôvodu vyčerpania skladových zásob alebo zásahom vyššej moci) inými darčekmi. V takých prípadoch je prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť účastníkovi namiesto objednaného darčeka pokiaľ možno kvalitou a druhom porovnateľný iný darček. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo niektorý typ darčeka stiahnuť trvale alebo dočasne z ponuky. Informácia o stiahnutí darčeku z ponuky bude uverejnená na internetových stránkach  www.atos-dog.sk . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo časovo obmedziť platnosť katalógu.

 

REKLAMÁCIE

Reklamácie sa riadia najmä zák. č.40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom (v platnom znení) a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (v platnom znení). Chybný, poškodený alebo inak nefunkčný výrobok je možné v dobe zákonom stanovenej záručnej lehoty na vlastné náklady zaslať na adresu ATOS. Ďalší postup reklamačného konania prebehne v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Internetový zákazník uskutočnením, potvrdením a uhradením objednávky v zmysle Nákupných podmienok zverejnených na stránke www.atos-dog.sk (označenie vlastníkom ako Kompletná objednávka) je automaticky zaradený do ATOS VP. Týmto sa stáva účastníkom ATOS VP. Na základe vyššie uvedeného sa obaja, ako účastník, tak aj ATOS riadia Nákupnými podmienkami internetového obchodu na stránke www.atos-dog.sk, časť Osobné údaje a ich ochrana a to v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (v platnom znení). Účastník ATOS VP poskytuje údaje na obdobie počas celého trvania svojho členstva v ATOS VP.

Kupujúci v kamenných predajniach ATOS sa stáva účastníkom ATOS VP na základe vyplnenia Registračného formulára ATOS VP v ktorom prehlasuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé a úplné a dobrovoľne udeľuje svoj súhlas s tým, aby prevádzkovateľ ATOS VP spracoval predmetné údaje do jeho informačného systému za účelom možnosti poskytnúť výhody. Kupujúci poskytuje údaje na obdobie počas celého trvania svojho členstva v ATOS VP. Kupujúci, ktorý vyplnil registračný formulár a ATOS ho zaradil do ATOS VP, má právo prístupu k osobným údajom a tým právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ATOS a to ihneď po prihlásení, ako aj ďalšie práva v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (v platnom znení).

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

ATOS ručí za bezpečnosť údajov v informačnom systéme, v zmysle uvedeného zákona.

ATOS si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

ATOS sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti účastníka i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

OSTATNÉ DOJEDNANIA

ATOS si vyhradzuje právo meniť a upravovať Pravidlá a katalóg. ATOS si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť program ATOS VP. O ukončení programu ATOS VP bude ATOS informovať účastníkov na všetkých prevádzkach ATOS a prostredníctvom internetovej stránky  www.atos-dog.sk s časovým predstihom minimálne 30 dní pred plánovaným ukončením. Po ukončení programu ATOS VP už nebudú za uskutočnené nákupy pripočítavané body na konto zákazníka. Získané body budú môcť účastníci vymeniť za darčeky z katalógu najneskôr do 60 dní po ukončení programu ATOS VP.

 

Tieto Všeobecné podmienky a pravidlá programu ATOS VP sú platné a účinné dňom 01. 02. 2014. 

 

Stiahnuť - Formulár na odstúpenie od zmluvy