fbpx Nákupné podmienky | Atos-dog - krmivá a chovateľské potreby
VŠETKY KATEGÓRIE
Filtrovanie

Potrebujete pomôcť?

Neviete si poradiť pri výbere vhodného krmiva alebo iného produktu? Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

0910 780 953 

obchod@atos-dog.sk

Nákupné podmienky

Nákupné podmienky internetového obchodu ATOS určujú pravidlá obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s týmito nákupnými podmienkami.

Všetky ostatné ustanovenia upravuje Občiansky zákonník.

 

DEFINÍCIE POJMOV:

 

Predávajúci / prevádzkovateľ internetového obchodu www.atosdog.sk

MAREK SOCHA – ATOS

Slovenská č. 33, 040 01 Košice

IČO: 43 139 191

DIČ: 104 882 53 60

IČ DPH: SK104 882 53 60

email: obchod@atos-dog.sk 

t. č.: 0910 780 953 

(ďalej len „predávajúci“ resp. „prevádzkovateľ“)

 

ADRESA PREVÁDZKY E-SHOPU:

Slovenská 33

040001 Košice

meno a priezvisko zodpovednej (kontaktnej) osoby, ktorá vybavuje objednávky: Marek Socha t.č. 0910780953, obchod@atos-dog.sk

 
Kupujúci:  ktokoľvek kto uskutoční nákup odoslaním objednávky.
Katalóg: internetový katalóg na adrese www.atos-dog.sk.
Objednávka:  údaje o kupujúcom a nakúpenom tovare odoslané elektronickou formou z katalógu.

Nákup v katalógu prostredníctvom internetu môže uskutočniť každá fyzická alebo právnická osoba bez obmedzenia, ktorá dodrží tieto „NÁKUPNÉ PODMIENKY“.

Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto webových stránkach, alebo v našich kamenných predajniach ATOS.

Skratkou KZ sa rozumie kúpna zmluva.

Podmienky predaja na stránke www.atos-dog.sk upravuje Zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Meno a priezvisko zodpovednej osoby ktorá vybavuje vaše objednávky: Marek Socha

 

CENA TOVARU A PLATBA :

 1. Všetky ceny v katalógu sú uvedené s DPH 20%.
 2. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb. 
 3. Súčasťou ceny nie je dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
 5. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený     s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.
 6. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo sú zaradené v katalógu v oddelení AKCIE A ZĽAVY. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 7. Cena výrobku uvádzaná tu na www.atos-dog.sk (ďalej len „stránka“) môže byť rozdielna oproti cenám na našej predajni. Internet považujeme za špecifický a samostatný trh. Sledujeme najvýznamnejšiu internetovú konkurenciu a ceny upravujeme podľa aktuálnej situácie na internete.

 

OBJEDNANIE TOVARU :

 1. Objednať cez internet možno každý tovar pri ktorom sa nachádza symbol „vložiť do košíka“. Objednávka vzniká ak kupujúci vloží tovar do košíka a odošle objednávku.
 2. Kupujúci bude o prijatí objednávky a o termíne dodania tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu a telefonicky na základe ním v objednávke uvedeného telefónneho čísla.
 3. Spôsob doručenia tovaru je na dohode medzi kupujúcim a predávajúcim. Pre ostatné tovary platí individuálny prístup v závislosti od požiadaviek kupujúceho.
 4. Objednávka sa považuje za platnú iba vtedy ak kupujúci uviedol skutočné a požadované údaje a náležitosti, ktoré sú potrebné na vystavenie kúpnej zmluvy, faktúry resp. dokladu z registračnej pokladne, poprípade na jeho kontaktovanie. Objednávka sa považuje za záväznú, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky.         Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky - presná špecifikácia tovaru a jeho počet, ako aj cena za tovar. Cena a spôsob prepravy, ako aj spôsob a termín doručenia bude individuálne dohodnutý s kupujúcim na základe platných cien poštovného uvedených na stránke.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Na túto zmenu musí však zákazníka vopred upozorniť a vyziada si suhlas kupujuceho v pripade ak s cenou nesuhlasi moze od zmluvy odstupiť.
 6. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

 

NEVYZDVIHNUTÉ ZÁSIELKY:

V prípade, že sa neprevzatá zásielka vráti späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť náklady spojené s dopravou tovaru a balného. Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného.

 

DORUČENIE TOVARU:

 1. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov ( Slovenská pošta, kuriérska služba a iné ) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený v jeho vlastnej prevádzke, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
 2. Osobný odber je po vzájomnej dohode možné uskutočniť v prevádzke na ulici Slovenská č. 33 resp. v prevádzke na ulici Klimkovičova   č. 1, 04001 Košice.
 3. Kupujúcemu bude po vzájomnej dohode tovar zaslaný na dobierku kuriérskou službou.
 4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
 5. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 6. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu posktnuté.
 7. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo na výdajne miesto.
 8. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
 9. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky.
 10. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané označenia dostupnosti ( skladom, resp. na objednavku ). Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, posiela sa okamžite po jeho dodaní na sklad. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru, dodanie k predávajúcemu zo strany jeho dodávateľa alebo iné okolnosti vyžiadajú. ak kupujuci nesuhlasi ma pravo od kupnej zmluvy odstupiť.
 11. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. ak kupujuci nesuhlasi ma pravo od kupnej zmluvy odstupiť. 
 12. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obale a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru  je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním, teda momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 13. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa tarify služieb dopravných adoručovateľských spoločností. Cena za dopravu je prístupná na stránke v časti Poštovné.
 14. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia - tovaru.
 15. V prípade objednávky nad 166 EUR si predávajúci vyžiada potvrdenie objednávky telefonicky alebo písomne.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO:

 1. Zaplatiť  predávajúcemu   dohodnutú   kúpnu cenu v   dohodnutej   lehote splatnosti  vrátane nákladov  na doručenie tovarov vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 2. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 3. Kupujúci má právo stornovať objednávku alebo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar vrátený v lehote 7 dní stanovených zákonom musí byť nepoškodený a v pôvodnom obale.
 4. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.
 5. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO:

 1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať druh a množstvo tovaru ( vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR ) v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za:
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou, alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 • ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka a vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar. Zákazník má možnosť sa s predávajúcim dohodnúť na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite. Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zákazník vynaložil na objednanie tovaru,
 • ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho očakávaniam  a predstavám, takýto tovar nebude možné považovať za oprávnenú reklamáciu,
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akýchkoľvek obmedzení, prípadne zrušení distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

VRÁTENIE, ODSTÚPENIE OD KZ, VÝMENA, REKLAMÁCIE A ZÁRUKA TOVARU:

 1. V súlade so zákonom má kupujúci pri zásielkovom predaji právo odstúpiť od KZ do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúcich poprosíme o následné kontaktovanie predávajúceho a uvedenie všetkých podstatných náležitostí objednávky - čísla objednávky, dátumu nákupu spolu s číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 2. Kupujúci má právo vrátiť   tovar bez udania   dôvodu do 14 dní od     dátumu doručenia   v neposkodenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Povinnosťou kupujúceho pri vrátení tovaru ( tovar objednaný, doručený a prevzatý kupujúcim ) je doloženie dokladu o zaplatení tovaru.  Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou na vlastné náklady resp. osobne na adrese prevádzky ul. Slovenská č.33, Košice. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nie je možné akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.
 3. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.  Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.
 4. Reklamácie tovaru upravuje   Obciansky zákonník. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Až do zaplatenia je tovar majetkom predávajúceho. Je potrebné     doručiť reklamovaný   tovar čistý, mechanicky   nepoškodený, a v originálnom obale spolu s dokladom o úhrade. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnej dobe, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.
 5. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté     pri neodbornom zaobchádzaní s krmivom, alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka. Výrobcom garantovaná trvanlivosť u väčšiny dodávaných suchých krmív je 12 mesiacov od dátumu výroby a je uvedená na obale.
 6. Predávajúci je oprávnený odstrániť vady najmä dodaním náhradného tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ktorý svojimi vlastnosťami a parametrami zodpovedá vadnému tovaru, pričom sa nemusí jednať o úplne totožný druh tovaru ako reklamovaný tovar, a to najmä ak sú vady neopraviteľné, alebo ak by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady.     Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. Predávajúci je oprávnený odstrániť vady aj opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné.
 7. Predávajúci poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny, pričom nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami. Pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Kupujúci, ktorému vznikol nárok na zľavu z kúpnej ceny, však nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastností tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje.
 8. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou).
 9. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak však kupujúci prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene určenej v zmluve.
 10. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný.
 11. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
 12. Všetky reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

 1. Zmluvné  strany sa  dohodli,    že kupujúci  v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 3. Kupujúci   zaslaním  objednávky   predávajúcemu   čestne prehlasuje,   že  dáva súhlas    v zmysle   ust. § 11 ods. 1  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov   (ďalej len „ZnOOÚ“),  aby  predávajúci  spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré   sú uvedené vyššie  a/alebo, ktoré  sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu    so   spracúvaním   jeho osobných   údajov a to za    účelom   uzavretia  kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru, za účelom ich spracovania vo vernostnom programe ATOS. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ATOS a to ihneď po prihlásení.
 5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bode 3. časti Osobné údaje a ich ochrana týchto nákupných podmienok.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 3. týchto nákupných podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať  s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
 7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
  1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
  a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
  c) účel spracúvania osobných údajov,
  d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
  e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä: 
 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje pre: 
 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

      Pri   vydaní  rozhodnutia  podľa  ods. 11.  časti   Osobné   údaje a ich  ochrana  týchto nákupných podmienok  je   kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania           operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné dokladyobsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúcispracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

9. Právo kupujúceho podľa ods. 8. bodu 5 a 6 časti Osobné údaje a ich ochrana týchto nákupných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

1/ spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu.

11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v       konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné         údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky  alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 19. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

13. Ak kupujúci uplatní svoje právo

      1/ písomne  a z  obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje  svoje právo,  žiadosť  sa považuje  za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

      2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

      3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

16. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 8. bodu 1 až 3, 5 a ods. 10. až 12. vybaví predávajúci bezplatne.

18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 8. bodu 4 vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

19.  Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 17. a 18. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

20.  Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 10 predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

21.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 3. týchto podmienok prostredníctvom tohto sprostredkovateľa:

Geis Parcel SK s.r.o.

Sídlo: Zvolenská cesta 175, 974 05  Banská Bystrica

IČO: 46489592

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 21503/S

22. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientského centra v sekcii „Môj účet“ a podsekcii „Môj newsletter“.

23. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu  s nimi súhlasí.

24. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny nákupných podmienok je splnená umiestnením na stránke.

25. Internetový obchod www.atos-dog.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.01.2014 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky.
Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, ale kupna zmluva plati za ktorých obchodných podmienok bola uzatvorena.

Všetky obrázky na stránke www.atos-dog.sk su od nasich dodavatelov.

 

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547 
e-mail: ke@soi.sk

 

Stiahnuť - Formulár na odstúpenie od zmluvy