fbpx Virkon S plv. 50g | Atos-dog - krmivá a chovateľské potreby
VŠETKY KATEGÓRIE

Virkon S plv. 50g

2,95 €
Skladom
Kód tovaru:
12084


Odporúčané produkty

Bližšie informácie

VYSOKOÚČINNÝ ŠIROKOSPEKTRÁLNY VIROCÍDNY DEZINFEKČNÝ PRÍPRAVOK

 • Nezávislými testami dokázaná účinnosť voči širokému spektru ochorenia vyvolávajúcich organizmov – vírusom, baktériám, hubám
 • Účinný na pórovité povrchy, v tvrdej vode, pri nízkych  teplotách a za prítomnosti organických látok

Návod na použitie

 • Pridajte obsah sáčku (50 g) do 5 litrov vody aby ste dosiahli pomer 1:100 (1% roztok).
 • Aplikujte pomocou vhodného rozprašovača v množstve 300 ml/m².
 • Nechajte pôsobiť 10 minút.
 • Pri nízkych teplotách a znečistených povrchoch môže byť potrebná doba pôsobenia až 30 minút.

Opatrenia prvej pomoci

Všeobecné: Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte nič do úst. Ak symptómy pretrvávajú alebo ak existujú akékoľvek pochybnosti vyhľadajte lekársku pomoc.

Dýchanie: Pri nadýchaní postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, uložiť ležmo. Pokiaľ postihnutý prestane dýchať: umelé dýchanie. Zasiahnutie pokožky: Okamžite umyte väčším množstvom vody. Poraďte sa s lekárom. Zasiahnutie očí: Odstráňte kontaktné šošovky. Okamžite umyte väčším množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití: NEVYVOLÁVAŤ zvracanie. Ak je postihnutý pri vedomí, vypiť väčšie množstvo vody. Zavolať lekársku pomoc, môže byť potrebné použitie kyslíka. Okamžite konzultovať s lekárom.

Na dezinfekciu povrchov a zariadenia vo veterinárnych ambulanciách a priestoroch na ustajnenie zvierat, vrátane kotercov, útulkov a stajní. Takisto sa môže použiť do dezinfekčných rohoží.

Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Po otvorení obsah ihneď použite. Zabráňte aby sa koncentrát alebo roztok dostali priamo do vodných zdrojov. Nemiešajte s inými chemikáliami. Nenamáčajte kovové objekty po dobu dlhšiu ako 10 minút. 1% roztok Virkon®S  zostáva stabilný približne 5 dní.

Upozornenia

Biocídna aktívna zložka: pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) 497g/kg

 • Dráždi pokožku
 • Riziko vážneho poškodenia očí
 • Škodlivý pre vodné organizmy
 • Uchovávajte mimo dosahu detí
 • Nevdychujte prach
 • Zabráňte kontaktu s pokožkou a s očami
 • V prípade kontaktu s očami je potrebné  ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a  vyhľadať lekársku pomoc
 • Používajte vhodné ochranné pracovné  prostriedky, ochranné rukavice a ochranu očí/tváre
 • Tento prípravok a jeho obal musia byť  likvidované ako nebezpečný odpad

Obsahuje: dipotassium peroxodisulphate.

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Núdzové telefónne číslo:

Toxikologické informačné centrum  02/54 77 41 66